U hebt nog niets aan uw favorieten toegevoegd.

Om een artikel aan uw lijst met favorieten toe te voegen, klik op
U hebt niets in uw winkelwagen

Algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke informatie

1. Inleiding

1.1. Definities

Verkoper of Vivabox : deze term verwijst naar WONDERBOX NV, handelend onder de naam WONDERBOX, die het merk VIVABOX uitbaat en op de markt brengt, met een kapitaal van 124.500€, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0821.125.982, met maatschappelijke zetel te Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel en met als maatschappelijk doel de verkoop van Geschenkbonnen van verschillende aanbieders van vrijetijds- of reisprestaties.

Koper : deze term verwijst naar de persoon die een Geschenkdoos of een ander Product heeft besteld of gekocht. De Koper kan al dan niet de Begunstigde van de Geschenkdoos zijn, naargelang hij de Geschenkdoos zelf gebruikt of aan een derde schenkt.

Tegoed/Tegoedbon: door de Verkoper verleend krediet op de klantenrekening van de Koper of de Begunstigde. Dit tegoed kan worden uitgegeven onder de voorwaarden beschreven in artikel 8.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Dit krediet wordt geboekt op de klantenrekening van de Koper of de Begunstigde. Dit krediet kan in een of meer termijnen worden gebruikt, en kan worden gebruikt op de website www.vivabox.be volgens de voorwaarden vermeld in artikel 8.2.

Code / Kortingscode / Promotiecode: betekent de kortingscodes, uitgedrukt als een percentage of als een forfaitair bedrag, uitgegeven door Vivabox en geldig op de Site voor de aankoop van in aanmerking komende Producten.

Het kunnen met name Codes zijn die door derden worden verspreid in het kader van een commerciële actie (hierna "Bepaalde actie" genoemd).

Deze Codes hebben de volgende algemene kenmerken: .

 • zij kunnen niet met elkaar of met enige andere promotie of commerciële transactie worden gecombineerd
 • ze zijn niet overdraagbaar
 • ze hebben een beperkte gebruiksduur
 • ze komen op geen enkel moment in aanmerking voor omruiling of verlenging
 • ze zijn beperkt tot één Code per bestelling en per persoon. Een Code die in het kader van een Bepaalde actie wordt verspreid, kan dus maar één keer door dezelfde persoon worden gebruikt.
 • ze vereisen een minimaal aankoopbedrag. Daarom is het niet mogelijk een Product te kopen voor 100% van de waarde van de Code.
 • Deze kenmerken zijn van toepassing op alle Codes, tenzij anders vermeld in de regels van de Bepaalde actie waarmee u de Code hebt verkregen.

  In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van deze Codes gedefinieerd in deze AV, of van het Reglement van een Bepaalde actie, behoudt Vivabox zich het recht voor het gebruik van deze Codes te verhinderen en/of de Producten of Tegoedbonnen die met deze middelen zijn verkregen te deactiveren.

  Begunstigde: verwijst naar de persoon die in het bezit is van de Geschenkdoos of van een ander Product.

  Geschenkbon: verwijst naar de geschenkbon in de Producten van Vivabox, die door de Begunstigde aan de Partner wordt overhandigd en die de uitvoering van de op de Site gekozen Dienst mogelijk maakt.

  De Geschenkbon kan ook de vorm aannemen van een elektronisch ticket. Wanneer de Geschenkbon de vorm heeft van een elektronisch ticket, moet de Geschenkbon absoluut afgedrukt worden en op de dag van de dienst aan de partner overhandigd worden.

  Geschenkdoos of Product: verwijst naar het concept van geschenkdozen dat door VIVABOX ontwikkeld is. Het bevat twee elementen:

  • Een Geschenkbon vergezeld van een algemeen boekje met een niet-uitputtende en illustratieve lijst van de door de Partners aangeboden Diensten
  • Een bijkomend geschenk gekoppeld aan het thema van de Geschenkdoos

  Uiterste Geldigheidsdatum: datum op de Geschenkbon die de Koper aangeeft tot wanneer hij van een Prestatie kan genieten of tot wanneer hij een omruiling kan aanvragen volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.

  Partner(s) verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere Prestaties levert die opgenomen zijn in een Geschenkdoos.

  Partij(en): verwijst gezamenlijk of afzonderlijk naar de Koper en/of de Begunstigde en de Verkoper.

  Prestatie: verwijst naar de Prestatie of het Product geleverd door de Partner aan de Begunstigde bij de overhandiging van de Geschenkbon.

  Product(en) : Verwijst naar alle producten die op de Site worden verkocht. De Producten kunnen in fysieke vorm zijn (indien beschikbaar) of in elektronische vorm. Indien de Geschenkbon een elektronisch ticket is dat per e-mail naar de Koper of Begunstigde wordt verzonden, zal worden aangegeven dat het gaat om producten in elektronische versie. Het is noodzakelijk de geschenkbon af te drukken om deze op de dag van de dienst aan de partner te overhandigen.

  Producten die meer bedragen dan 800€ gekocht vanaf 18/10/2022 kunnen niet worden geruild of verlengd. Ze kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden betaald met een Tegoedbon of Vivapass.

  Site: verwijst naar de website van Vivabox: www.vivabox.be

  VIVAPASS: Een code van een vooraf bepaald bedrag, geleverd in de vorm van een code of in de vorm van een kaart, waarmee de gebruiker een of meer op de website www.vivabox.be gepresenteerde Producten kan verkrijgen. Vivapassen kunnen niet worden gebruikt om Producten te verkrijgen waarvan de uitsluiting is aangegeven op het moment van aankoop.

  Vivapassen kunnen worden gebruikt tot een vooraf bepaald bedrag en  geldigheidstermijn. Vivapassen kunnen gesplitst worden, maar kunnen niet worden geruild of verlengd. Zij kunnen niet worden terugbetaald.

  1.2. Voorwerp van het contract

  De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en Garanties (hierna “AVG”) hebben tot doel het vastleggen van de voorwaarden en modaliteiten waarin de Verkoper de verkoop van de Producten aanbiedt aan Kopers.

  Dientengevolge impliceert elke bestelling van de Koper zijn aanvaarding zonder voorbehoud van en zijn volledige instemming met de geldende AVG die voorrang hebben op elk ander document, behalve bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door de Verkoper.

  De Koper erkent dat hij vóór zijn bestelling kennis heeft genomen van de AVG.

  De geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden treden in werking vanaf 26 September 2023. Ze annuleren en vervangen alle vorige versies.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Site te publiceren. In geval van wijziging van de AV zijn de toepasselijke AV die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling waarvan een kopie aan de Koper wordt gegeven samen met de bevestigingsbrief van zijn bestelling.

  De ongeldigheid van een bepaling van de geldende AVG betekent niet de ongeldigheid van de AVG.

  De tijdelijke of permanente niet-toepassing van een of meerdere bepalingen van de AVG door de Verkoper kan niet gelden als een afstand zijnerzijds van alle andere bepalingen van de AVG die van kracht blijven.

  De foto’s op de Site hebben geen enkele contractuele waarde.

  Terug bovenaan de pagina

2. Procedure en modaliteiten van de bestelling

De Koper kan zijn bestelling plaatsen via de website www.vivabox.be of via telefoon.

2.1. Via de website: www.vivabox.be

Elke bestelling van een Product voorgesteld op de website veronderstelt de raadpleging en de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden zonder de vereiste van een handtekening van de Koper.

De bestellingen op de website zijn onderworpen aan een strikt na te volgen procedure. Deze online procedure bestaat uit op elkaar volgende schermen waarop de verschillende fasen worden vermeld die de Koper moet volgen om zijn bestelling bij de Verkoper te bevestigen.

2.1.1. Productkeuze

Om een bestelling te plaatsen op de Site moet de Koper een Product kiezen door de Site te bekijken. Als hij zijn keuze heeft gemaakt, klikt hij op de knop “Geef deze geschenkdoos cadeau”.

2.1.2. Winkelmandje controleren

Daarna moet hij de inhoud van zijn winkelwagen controleren (of eventueel verdergaan met kiezen als hij nog andere Producten wenst toe te voegen) en moet hij, als dat mogelijk is, kiezen tussen een Product in papieren versie of een Product in elektronische versie.

Hij kan aan zijn winkelmandje ook “Geschenkopties” toevoegen waaronder een gepersonaliseerde verpakking of een cadeautasje.

Hij kan ook een promotiecode invoeren, als hij er een heeft.

Als het winkelmandje volledig is en de Koper tevreden is, dan kiest hij zijn leveringswijze, vult hij zijn e-mailadres waarop hij de bevestiging van de bestelling wenst te ontvangen in en klikt hij op de knop “Ga naar betaling”.

2.1.3. Identificatie

Als de Koper al een account heeft dan moet hij zich aanmelden om zijn bestelling te voltooien.

Hij kan zich aanmelden op zijn persoonlijke account via Facebook of door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren in de voorziene velden, en dan op de knop “Aanmelden” te klikken.

Heeft hij geen account dan gaat hij direct naar de volgende stap “Gegevens en betaling”.

2.1.4. Gegevens en betaling

De Koper controleert/noteert vervolgens het facturatieadres (vult het adres aan of verbetert het indien nodig) en het leveringsadres van het/de Product(en).

Daarna kiest hij zijn betalingswijze(n).

Voor hij zijn bestelling kan bevestigen en overgaan tot de betaling moet hij het vakje “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden" aanvinken en daarna klikken op de knop "Mijn bestelling bevestigen en betalen".

Voor online betalingen wordt de Koper naar een beveiligde betalingspagina geleid. Hij ontvangt een bevestigingsmail zodra de betaling werd verricht. Pas na de betaling wordt de bestelling als definitief en het contract als zijnde opgemaakt beschouwd.

Voor betalingen via overschrijving, ontvangt Koper via e-mail een bestellingsbevestiging wanneer de Koper op de knop "Mijn bestelling bevestigen en betalen" klikt. De bestelling zal enkel definitief worden en het contract zal enkel als opgemaakt worden beschouwd na ontvangst van de betaling met als mededeling: naam en voornaam van de Koper en het nummer van zijn bestelling. De contractuele informatie zal worden opgenomen bevestigingsmail van de bestelling

2.1.5 Account aanmaken

Als de Koper geen account heeft dan kan hij er een aanmaken via Facebook of door de gevraagde verplichte velden in te vullen.

Wenst hij geen account aan te maken dan worden zijn gegevens toch bewaard zoals bij elke Koper, en voor dezelfde doeleinden. Deze gegevens kunnen teruggevonden worden als hij zich opnieuw aanmeldt op de Site om een bestelling te plaatsen.

2.2. Via telefoon

De Producten kunnen telefonisch worden besteld op het nummer +32 2 431 52 52 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u.

De contractuele informatie zal bevestigd worden via e-mail.

In ieder geval behoudt de Verkoper zich het recht elke bestelling te weigeren omwille van gegronde redenen en meer bepaald bij vermoeden van fraude of indien de hoeveelheid van de bestelde producten abnormaal hoog is voor niet-professionele Kopers.

2.3. Fraudebestrijding

In het kader van zijn beleid van fraudebestrijding en van de regelmatige controles die in dit kader verricht worden, behoudt de Verkoper zich het recht bij elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, aan de Koper een bewijsstuk te vragen om de bestelling goed te keuren.

In dat geval ontvangt de Koper een mail waarin staat dat zijn bestelling wordt nagekeken. Hij zal daarna verzocht worden om de bewijsstukken die nodig zijn voor de goedkeuring te bezorgen.

Als de Koper binnen een termijn van 2 dagen na dit verzoek van de Verkoper de aanvraag niet beantwoordt, dan wordt de betreffende bestelling automatisch geannuleerd, zonder dat de Koper nadien klacht kan indienen.

De aankoop van een Product buiten de Site of het officiële distributienetwerk van de Verkoper gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper, en op eigen risico van de koper.

WONDERBOX behoudt zich het recht voor om deze Producten te deactiveren indien wordt vermoed en/of vastgesteld dat deze betrokken zijn bij een strafbaar feit, zoals fraude, heling, oplichting.

Deze deactivering geeft geen aanleiding tot enige vergoeding aan zijn koper of begunstigde. Klantenaccounts die betrokken zijn bij vermeende of vastgestelde strafbare feiten kunnen ook tijdelijk of permanent worden geblokkeerd.

Terug bovenaan de pagina

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Koper de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling.

Overeenkomstig Richtlijn 2016/1065 van de Raad van 27 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat de verwerking van de bonnen betreft, valt de verkoop van geschenkdozen buiten het toepassingsgebied van de btw.

Dientengevolge mogen de documenten die worden overgemaakt aan de eindconsument bij de levering van de Producten geen gefactureerde btw bevatten.

Daarentegen de “Geschenkopties” die tijdens de controlefase van het winkelmandje worden voorgesteld zijn onderworpen aan de btw aan het tarief van het product waarvan sprake.

De verzendingskosten, zoals omschreven in artikel 5.3, voor de levering van het Product zijn niet inbegrepen in de prijs, behalve bij een uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen. Deze kosten zijn het onderwerp van een bijkomende facturering en worden vermeld op de bestelbon bij een aankoop per telefoon of vóór de bevestiging van de bestelling bij een aankoop van het Product op de Site.

De verzendingskosten zijn onderworpen aan het normale btw-tarief.

Terug bovenaan de pagina

4. Betalingsvoorwaarden en betaalwijzen voor Vivabox-producten

Aankopen kunnen op de volgende manieren worden betaald (vermeld op de website):

 • hetzij met bankkaart (Kredietkaart, Visa, Eurocard/Mastercard)

  Bij aankoop van het Product via de Site of via telefoon geeft de Koper in de daartoe voorziene velden of aan de telefonist: het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de verificatiecode op de achterzijde van de kaart.

  Het totaalbedrag van de bestelling zal op de dag van de bestelling gedebiteerd worden van de bankkaart. Vivabox behoudt zich het recht de verwerking van bestellingen of leveringen op te schorten bij een niet-betaling of bij het ontbreken van de toestemming voor een betaling met bankkaart door de officieel erkende en gebruikelijke instanties op het internet.

  De Site is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen, geleverd door OGONE®, dat zorgt voor een versleutelde overdracht van de bankgegevens van de consument.


 • hetzij via het PayPal-account van de Koper, via de Vivapass of via andere betalingswijze beschikbaar op de Site.

 • - of door middel van een Tegoedbon. Het tegoed is uitsluitend geldig op de site www.Vivabox.be voor de aankoop van Producten, volgens de voorwaarden vermeld in artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden.

In alle gevallen wordt de leveringstermijn van de Producten berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.
In geval van niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Geschenkbon(nen) voor het (de) onbetaalde Product(en) te deactiveren.

Terug bovenaan de pagina

5. Levering

5.1.

De Geschenkdozen worden uitgegeven in een beperkte hoeveelheid vanwege de beperkte onthaalcapaciteiten van de Partners en de beperkte geldigheidsduur van de Producten.

Het Productaanbod is geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van de Uiterste Geldigheidsdatum van de Vivabox Producten

Bij de onbeschikbaarheid van het gevraagde product, wordt de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Hij zal de mogelijkheid hebben de bestelling te annuleren.

De Koper heeft keuze uit het volgende:

 • de terugbetaling van het bedrag, ten laatste binnen de 14 dagen vanaf de datum waarop de Koper Vivabox heeft geïnformeerd dat hij zijn bestelling niet wenst te behouden.
 • de omruiling tegen Producten van gelijke aard en prijs. Na de keuze van de Koper zal er een nieuwe bestelling worden opgemaakt voor het nieuwe Product. Deze bestelling zal zo spoedig mogelijk worden behandeld daar de betaling reeds werd aanvaard.

Als een omruiling niet mogelijk is, zal Vivabox overgaan tot de terugbetaling van de gestorte bedragen. Vivabox zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor onbeschikbaarheid van een Product en de Koper kan geen schadevergoeding vorderen op deze grond.

5.2.

De fysieke Vivabox Producten zullen geleverd worden op het postadres dat werd opgegeven bij de bestelling.

Vivabox kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, in welk opzicht dan ook, wanneer vertraging toe te schrijven is aan de Koper, dat wil zeggen hetzij de afwezigheid van de ontvanger bij de levering van het Product, hetzij een invoerfout van de Koper bij het plaatsen van de bestelling.

Desondanks bij duidelijke vertraging verbindt Vivabox zich er evenwel toe om actie te ondernemen om de verstoorde werking van de transportdienst/e-mailverzending waarvoor het verantwoordelijk is, na te gaan en vervolgens te verhelpen.

5.3.

De levering van de Geschenkdozen wordt afgehandeld door een extern transportbedrijf .

De details en kosten van leveringen zijn beschikbaar op het volgende adres

Bij een vertraging van de levering zal Vivabox niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld indien deze vertraging te wijten is aan een geval van overmacht of het toedoen van de derde die verantwoordelijk is voor het transport, namelijk de verzendingsfirma.

De Koper kan ook kiezen om een elektronische versie van zijn Geschenkdoos te laten leveren.

5.4.

De Producten in elektronische versie zullen verzonden worden naar het adres dat werd opgegeven bij de bestelling. Het is aan de Koper om het ticket af te drukken.

Vivabox kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, in welk opzicht dan ook, wanneer de vertraging toe te schrijven is aan de Koper, dat wil zeggen een invoerfout van de Koper bij het plaatsen van de bestelling.

Terug bovenaan de pagina

6. Recht van herroeping

In het geval van 'verkoop vanop afstand', beschikt de Koper over een herroepingsrecht van 14 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van de Vivabox Geschenkdoos / -dozen, hetzij door de Koper, of bij gebrek door de Begunstigde, zonder dat deze zijn/haar motieven dient te rechtvaardigen, noch verdere kosten dient te betalen, met uitzondering van de verzendings- en terugzendingskosten die voor de rekening van de Koper zijn.

Alleen herroepingen vergezeld van het herroepingsformulier verkrijgbaar op de Site zullen in aanmerking worden genomen door Vivabox en aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling.

Volgens het artikel VI.53 van de Code van Economisch Recht hebben de Geschenkdozen op Maat geen herroepingsrecht.

Het herroepingsformulier afdrukken

Enkel de Geschenkdozen in fysieke vorm die binnen de toegestane termijn en in een perfecte staat van uitzicht en verpakking (de Geschenkbon en de en de algemene gids moeten onbeschadigd teruggezonden worden in de bijbehorende Geschenkdoos) worden teruggestuurd, zullen terugbetaald worden.

De Geschenkdozen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: Vivabox, Klantendienst, Brand Whitlocklaan 87 –1200 Brussel.

Elke terugzending uitgevoerd conform de voorwaarden van dit artikel, geeft recht op een terugbetaling, ten laatste binnen de 14 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de Geschenkdoos in perfecte staat.

Voor elektronische Producten is geen terugzending nodig en de terugbetaling zal gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot herroeping.

Indien de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Koper of de Begunstigde is vrij om van zijn Geschenkdoos te genieten vóór het einde van de herroepingstermijn. Hij drukt meteen zijn akkoord uit om van zijn Geschenkdoos te genieten vóór het einde van de herroepingstermijn. Voor zover nodig komt de beslissing van de Begunstigde om van zijn Prestatie te genieten neer op de stilzwijgende maar onweerlegbare uiting van zijn afzien van het recht van herroeping.

Wanneer het gebruik van het Product een reservering bij een Partner vereist, vervalt het herroepingsrecht van het Product op het moment van de reserveringsaanvraag.

Indien voor het gebruik van het Product een code moet worden aangevraagd, vervalt het herroepingsrecht van het Product bij aanvraag van de code.

Het geldende artikel is niet van toepassing op professionele Kopers.

Terug bovenaan de pagina

7. Omruiling en Verlenging

7.1. Voorwaarden betreffende omruiling en verlenging

Omruiling en verlenging is uitsluitend mogelijk voor producten die nog niet werden gebruikt. Ze kunnen onder geen enkele voorwaarde het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

De voorwaarden voor omruiling zijn de volgende:

 • De Koper/Begunstigde heeft het recht om zijn Product gratis om te ruilen of te verlengen op voorwaarde dat deze omruiling of verlenging gebeurt voor de Vervaldatum van zijn Product (te raadplegen in zijn klantenruimte op de volgende pagina https://www.Vivabox.fr/m/customer/account/index/#js-gifts nadat de Begunstigde een account heeft aangemaakt) en door de procedure te volgen zoals beschreven in artikel 7.4.
 • Opgelet: na de Vervaldatum van het Product is omruiling niet meer mogelijk.

7.2.Een Product verlengen

Indien hij voldoet aan de voorwaarden om van de verlenging te kunnen genieten, ontvangt de Koper of de Begunstigde een e-mail waarin hem wordt meegedeeld dat een Tegoedbon wordt gegenereerd dat overeenstemt met de waarde van het verlengde Product (behalve in het geval van de dozen bedoeld in artikel 7.5 waarvoor de verlenging niet is toegestaan).

7.3. Een Product omruilen

De hieronder vermelde omruilvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2018.

Indien hij/zij voldoet aan de omruilvoorwaarden en de onderstaande omruilvoorwaarden respecteert, zal de Koper of de Begunstigde een e-mail ontvangen die hem/haar informeert over het genereren van een Tegoedbon die overeenstemt met de waarde van het (de) ingeruilde Product(en).

7.4 Omruil- en verlengingsvoorwaarden

De Koper of de Begunstigde die zijn Product wenst om te ruilen of te verlengen, moet, indien deze stap nog niet werd gezet, zijn Persoonlijke Ruimte op de Site creëren, er verbinding mee maken, zich authentiseren en vervolgens de aangegeven stappen volgen.

In de daarvoor bestemde rubriek moet hij de nummers van zijn Geschenkbon invoeren en op de overeenkomstige knop klikken om het Product om te ruilen of te verlengen.

De Koper of Begunstigde wordt gevraagd om het online formulier in te vullen. Hij zal een e-mail ontvangen om te bevestigen dat zijn verzoek in aanmerking is genomen. Vervolgens ontvangt hij het overeenkomstige Tegoed in zijn Persoonlijke ruimte.

7.5 Speciaal geval

7.5.1 Geschenkdoos Cinema van het merk Vivabox

U kunt uw Geschenkdoos gratis omruilen zolang de geldigheid niet is verstreken en u uw bioscoopcode nog niet hebt gekregen. De Geschenkdoos Cinema kan verlengd worden, mits een betaling van 15€ voor de rematerialisatie van de doos en eventuele leveringskosten worden toegevoegd. Als de code eenmaal verkregen is, kan de Geschenkdoos niet meer omgeruild of verlengd worden

7.5.2 Producten die meer bedragen dan 800€

Producten die meer bedragen dan 800€ gekocht vanaf 18/10/2022 kunnen niet worden geruild of verlengd.

Terug bovenaan de pagina

8. Gebruiksvoorwaarden en Aansprakelijkheid

8.1. Gebruiksvoorwaarden van de Vivabox Producten en Aansprakelijkheid

8.1.1.

De Geschenkbon is geldig voor één enkele activiteit die wordt voorgesteld hetzij in het algemeen boekje van het Product, hetzij op de Site www.Vivabox.be onder de nieuwe aanbiedingen van het geselecteerde Product.

De Geschenkbon is geldig tot de Uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de achterzijde. Tot deze datum is omruiling/verlenging mogelijk onder de voorwaarden vermeld in artikel 7. Na deze datum is ruilen of verlengen niet meer mogelijk.

8.1.2.

De Partner kan aan de Begunstigde vragen hem de Geschenkbon te bezorgen om de reservatie te bevestigen. Het is erg aanbevolen om het voor de Partner bestemde deel van de bon, voorzien van de gegevens van de Begunstigde, te verzenden mét een ontvangstbewijs. De Begunstigde dient het deel van de bon met het unieke Geschenkbonnummer, de Uiterste Geldigheidsdatum en de titel van de Geschenkdoos te bewaren. Noch Vivabox, noch de Partner kunnen verantwoordelijk worden gehouden kunnen voor het verlies van de Geschenkbon.

8.1.3.

Rekening houdend met de geldigheidsduur van de Vivabox Producten kan de inhoud van de Prestaties of de lijst van de Partners wijzigen na de uitgave van de activiteitengids, zonder dat Vivabox hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.

Insgelijks kan de rangschikking van de etablissementen van de Partner veranderen in de geldigheidsperiode van de Producten.

Bij de reservatie van een Prestatie is het aan de Begunstigde om de exacte inhoud van de aangeboden Prestatie na te gaan, alsook de lijst van de verschillende Partners. Rekening houdend met de actieve rol van de Begunstigde bij de keuze van de Partner en de datum, en rekening houdend met de onafhankelijkheid die er bestaat tussen Vivabox en de Partners kan Vivabox niet verantwoordelijk worden gehouden voor een of andere onbeschikbaarheid op de gekozen datum, de onbeschikbaarheid veroorzaakt door een technisch probleem inbegrepen. Het is aanbevolen zo vroeg mogelijk te reserveren om van een ruime keuze aan data te genieten.

8.1.4.

Zodra de reservatie is gemaakt met de Geschenkbon, verbindt de Koper zich ertoe om deze reservatie in acht te nemen. Geen enkele annulering of uitstel van reservatie zal aanvaard worden zonder rechtstreekse toestemming van de Partner. Men zal zich rechtstreeks tot deze laatste moeten richten.

8.1.5.

De Prestaties omvatten niet het vervoer naar de afgesproken plek van de geselecteerde Partner, noch het internetabonnement in geval van online Prestaties.

8.1.6.

Bij niet-gebruik, verlies of vernietiging van de Geschenkbon zal de Begunstigde geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling. Vivabox behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan klachten van een Koper en/of Begunstigde die zijn Geschenkdoos gekocht zou hebben buiten het klassieke distributienetwerk van de Vivabox-Producten en in het bijzonder rechtstreeks bij een privépersoon.

De Kopers/Begunstigden worden aangeraden om een aankoopbewijs te bewaren en om de geldigheid en de status van hun Product meteen na te gaan op de site van Vivabox.

Alle Prestaties zijn afhankelijk van de door de Partners getoonde beschikbaarheid.

8.1.7.

De Koper of de Begunstigde kan de Verkoper niet verantwoordelijk stellen voor gebreken of fouten begaan door de Partner.

De Verkoper stelt zich garant voor de goede uitvoering van de Geschenkbon. Zijn verantwoordelijk zal echter beperkt blijven en nooit de waarde van de Geschenkbon overschrijden.

Vivabox wijst elke aansprakelijkheid af voor schade, van welke aard dan ook, tenzij deze schade voortvloeit uit een ernstige of opzettelijke fout van Vivabox.

Deze laatste wijst elke aansprakelijkheid af die de Koper of de Begunstigde tegenover de Partner zou kunnen doen gelden op grond van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

8.2 : Gebruiksvoorwaarden van de Tegoedbon

8.2.1 Algemeen geval

8.2.1.1 : Geldigheidsduur Tegoedbon:

De geldigheidsduur van de tegoedbon is zes (6) maanden vanaf de datum van afgifte. Het Tegoed gaat verloren als het tijdens de geldigheidsduur niet is gebruikt, aangezien het in geen geval kan worden verlengd.

8.2.1.2 : Kenmerken van het product dat is gekocht met een Tegoedbon:

Een tegoed kan alleen op de site worden gebruikt en geeft recht op een product in elektronische versie.

De Koper of de Begunstigde kan er echter voor kiezen een fysieke versie van een Product te kopen tegen betaling van een extra vergoeding van 15 euro per Product. Deze toeslag kan niet met een Tegoed worden betaald.

De aankoop van een fysieke versie van een Product zal echter niet mogelijk zijn voor Producten die alleen in elektronische vorm bestaan.

De uiterste gebruiksdatum van het Product dat met het Tegoed wordt gekocht, is de datum die bij de aankoop van het Product werd aangegeven.

8.2.1.3 : Gebruiksvoorwaarden en -beperking Tegoedbon:

Wanneer op de rekening van de Koper of Begunstigde meerdere Tegoedbonnen worden gegenereerd, worden de opeenvolgende Tegoedbonnen op dezelfde rekening geboekt en worden de bedragen van elke Tegoedbon samengeteld tot één pot waarvan het bedrag deelbaar is. De geldigheidsduur van elke Tegoedbon gaat echter in op de datum van uitgifte ervan.

De Tegoedbon is tijdens de geldigheidsduur ervan in verschillende keren bruikbaar indien het bedrag van het Product lager is dan het bedrag van het Tegoed. In dit geval blijft het bedrag van de Tegoedbon dat hoger is dan het bedrag van het Product automatisch geboekt op de rekening van de Koper of de Begunstigde. Indien het bedrag van de Tegoedbon ontoereikend is ten opzichte van het voor de aankoop van het Product verschuldigde bedrag, moet de Koper zijn betaling voltooien met een van de hierboven vermelde betalingswijzen.

In het kader van de fraudebestrijding is gedeeltelijke of volledige betaling per tegoed niet mogelijk voor elke bestelling van meer dan € 500. Om zijn Tegoed te gebruiken, moet de koper bij de betaling het vakje aanvinken om zijn tegoed te gebruiken.

De Tegoedbon is niet cumuleerbaar met een promotie, promotiecode of kortingscode.

8.3.2 Tegoedbon als gevolg van verlenging of omruiling

De geldigheidsduur van de Tegoedbon die het resultaat is van een verlenging of een omruiling bedraagt ten minste 6 maanden vanaf de datum van afgifte. In geval van omruiling kan de geldigheidsduur van de Tegoedbon langer zijn indien de resterende geldigheidsduur van het om te ruilen product ook langer is dan 6 maanden. De geldigheidsduur van de Tegoedbon zal dan overeenstemmen met de resterende geldigheidsduur van het Product.

Terug bovenaan de pagina

9. Beperkingen en uitsluitingen van garanties

9.1. Beperkingen

Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk volgens bepaalde gezondheids-, leeftijds-, gewichts- of bekwaamheidsvoorwaarden. Voor elke activiteit worden deze voorwaarden vermeld op de Site www.vivabox.be, alsook in het boekje dat elk Product vergezelt.

De Begunstigde verbindt zich ertoe deze beperkingen aandachtig door te nemen.

De Partner behoudt zich het recht de gevraagde Prestatie te weigeren als de Begunstigde van de Geschenkbon niet aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk volgens bepaalde voorwaarden (fysieke, meteorologische, technische of andere). Voor elke activiteit worden deze voorwaarden vermeld in het boekje of op de Site. De Partner behoudt zich het recht de gevraagde Prestatie te weigeren of de reservatie te verplaatsen als aan de vereiste voorwaarden niet wordt voldaan.

Wegens de aard van sommige activiteiten kunnen sommige Partners de Begunstigde vragen om een vrijwaring van aansprakelijkheid te ondertekenen of een waarborgcheque uit te schrijven.

In al deze hypothesen kan Vivabox niet verplicht worden de Koper/Begunstigde schadeloos te stellen.

De Producten kunnen bepaalde producten of goederen bevatten of daartoe toegang verschaffen. Het is raadzaam de etiketten van de aanwezige producten te lezen om eventuele risico's in verband met deze producten of goederen, en met name het risico van allergie, te vermijden.

9.2. Uitsluitingen van de garanties

De Prestaties omvatten niet het vervoer naar de afgesproken plek van de geselecteerde Partner, noch het internetabonnement in geval van online Prestaties.

De Begunstigde van de Geschenkbon zal zich rechtstreeks tot de Partner moeten richten voor elke bijkomende Prestatie die niet inbegrepen is in het aanbod, volgens de contractuele voorwaarden van de Partner.

Vivabox kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of terugzending van de Geschenkbon na de levering van het product of bij elk onvermogen om bepaalde activiteiten uit te oefenen dat toe te schrijven is aan de Koper en/of Begunstigde.

Terug bovenaan de pagina

10. Overdracht van risico’s

De risico-overdracht in geval van verlies en beschadiging van de Geschenkdoos zal plaatsvinden op de dag van de levering van het product.

Terug bovenaan de pagina

11. Non-conformiteit

11.1. Non-conformiteit van de het Product in fysieke vorm

11.1.1. Voorbehoud door de Begunstigde of de koper in geval van zichtbare gebreken aan het fysieke Product.

Bij de levering van het pakje wordt aanbevolen dat de persoon die het in ontvangst neemt het nauwgezet controleert en eventueel voorbehoud formuleert op het verzendingsbewijs in het geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging van het pakje.

Ongeacht of er al dan niet voorbehouden zijn gemaakt op de afleveringsbon van de vervoerder, moet degene die het pakket ontvangt zijn voorbehouden zo snel mogelijk na ontvangst van het betwiste pakket per aangetekende brief aan de vervoerder kenbaar maken en rechtvaardigen. Indien er geen voorbehoud gemaakt wordt, wordt het Produkt geacht in goede staat geleverd te zijn en kan er later geen betwisting over zichtbare gebreken meer over gemaakt worden.

11.1.2. Voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van het fysieke Product

De Koper of de Begunstigde zal elke klacht wegens een leveringsfout en/of non-conformiteit van de producten in aard of in kwaliteit ten opzichte van de vermeldingen op de bestellingsbon moeten overmaken aan de firma Vivabox op de dag van de levering of uiterlijk de tweede werkdag na de levering. Elke klacht die na deze termijn wordt overgemaakt zal verworpen worden zonder mogelijkheid van verhaal. De formulering van deze klacht aan Vivabox kan gebeuren per telefoon +32 2 431 52 52 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 19u00 of per e-mail viahet contactformulier.

Elke klacht die niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de toegestane termijn werd overgebracht, zal niet in rekening worden genomen en Vivabox ontslaan van elke aansprakelijkheid tegenover de Koper.

De Partijen komen overeen dat de garantie van de Koper strikt beperkt wordt tot de vervanging of de terugbetaling in waarde van de door de Verkoper als gebrekkig erkende goederen, rekening houdend met het gebruik dat ervan werd gemaakt en naar vrije keuze van de laatstgenoemde.

In elke hypothese kan de Verkoper niet verplicht worden de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor alle schade, welke dan ook, die voortvloeit uit vervanging of terugbetaling van de producten in kwestie.

11.1.3. Klacht wegens niet-levering van het fysieke Product

In geval van niet-levering op de overeengekomen datum (zie de Leveringsvoorwaarden en de bestelbevestiging), zullen alleen klachten die binnen zo snel mogelijk worden ingediend, in behandeling worden genomen.

11.1.4. Wettelijke garanties.

Alle Producten die op de website te koop worden aangeboden, genieten de wettelijke conformiteitsgarantie (Artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en de garantie tegen verborgen gebreken (Artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), die u de mogelijkheid bieden om de geleverde Producten die gebreken vertonen of niet conform zijn, terug te sturen.

We melden u dat het bedrijf Vivabox garant staat voor de overeenstemming van de Producten met het contract in het kader van deze twee wettelijke garanties.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing binnen twee (2) jaar vanaf de levering van het Product. Gedurende deze periode beschikt u over een termijn van één (1) jaar vanaf de datum van de vaststelling van het gebrek aan overeenstemming om te reageren. In dat geval kunt u kiezen tussen herstelling of vervanging van het Product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek. Elk gebrek aan overeenstemming vastgesteld binnen 6 maanden, wordt vermoed te hebben bestaan vanaf de levering. Na het verstrijken van de eerste 6 maanden, moet u bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering. Er wordt aan herinnerd dat de wettelijke conformiteitsgarantie onafhankelijk is van enige commerciële garantie die Vivabox u zou kunnen verlenen.

Bovendien kunt U besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dat geval kunt U kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1649ter. Van het Burgerlijk Wetboek: § 1. Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien:

1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

2° het geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

§ 2. De verkoper is niet gebonden door de publiekelijk gedane mededelingen bedoeld in § 1, 4°, indien hij aantoont dat:

 • - hij de desbetreffende mededeling niet kende en redelijkerwijs niet kon kennen,
 • - de desbetreffende mededeling bij de sluiting van de overeenkomst was rechtgezet, of
 • - de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door de mededeling kon beïnvloed zijn.

§ 3. Het gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel wanneer op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst de consument van dit gebrek op de hoogte was of redelijkerwijs van op de hoogte had moeten zijn, of wanneer het gebrek aan overeenstemming zijn oorsprong heeft in de door de consument geleverde materialen.

§ 4. Elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld aan gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de montagehandleiding.

• Artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek: § 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar na de levering.

De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.

§ 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

§ 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.

§ 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.

§ 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.

• Artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek: § 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.

De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op :

 • - de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;
 • - de ernst van het gebrek aan overeenstemming;
 • - de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

§ 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen :

 • - indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
 • - indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.
 • In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
 • Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.
 • • Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.
 • • Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.

11.2. Non-conformiteit van het Product in elektronische versie

Na ontvangst per mail van het Product in elektronische versie, is het aangeraden aan de Koper om het elektronische ticket na te gaan en in geval van een fout het voorbehoud te formuleren. Elk voorbehoud dient zo snel mogelijk gecommuniceerd te worden per mail via het contactformulier, of per telefoon +32 2 431 52 52 (oproep zonder toeslag) van maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 19u, behalve op feestdagen.

Elk voorbehoud dat niet werd geformuleerd volgens bovenvermelde regels zal niet verder behandeld worden en ontslaat Vivabox van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Koper.

De Partijen komen overeen dat de garantie van de Koper strikt beperkt is tot de omruiling of de terugbetaling van de aankoopprijs van het Product erkend als non-conform door de Koper.

In elke hypothese kan de Verkoper niet verplicht worden de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor alle schade, welke dan ook, die voortvloeit uit de vervanging of terugbetaling van de Producten in kwestie.

Terug bovenaan de pagina

12. Overmacht

De vervatte verplichtingen zullen niet toepasbaar zijn of zullen van rechtswege en zonder schadevergoeding opgeschort worden als de uitvoering ervan onmogelijk is geworden wegens een geval van overmacht of een onvoorzien geval zoals omschreven door de rechtspraak of om elke reden die toe te schrijven is aan de Koper, aan de Begunstigde of aan de Partner.

Elke Partij zal zijn medecontractant via alle middelen en zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten brengen bij het voorvallen van een gebeurtenis van overmacht die hem belet om het geheel of een gedeelte van zijn contractuele verplichtingen uit te voeren.

De Partijen zullen alle nodige inspanningen moeten aanwenden om de gevolgen van de niet-nakoming van het contract door een gebeurtenis van overmacht te voorkomen of te beperken; de Partij die een gebeurtenis van overmacht wil inroepen zal de andere Partij op de hoogte moeten brengen van het begin en, desgevallend, het einde van deze gebeurtenis, anders kan ze niet ontslagen worden van haar verantwoordelijkheid.

Terug bovenaan de pagina

13. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het uitvoeren van bestellingen. Informatie over de verwerking van deze persoonsgegevens is volledig te vinden in het Privacybeleid, hier.

In toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Koper en/of de Begunstigde recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van de gegevens die hem betreffen en op verzet of beperking van de verwerking ervan. Hij kan dit recht uitoefenen door te schrijven naar: VIVABOX, Klantenservice, Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel.

Terug bovenaan de pagina

14. Intellectuele eigendomsrechten

De gereproduceerde elementen (met name de merken en alle afbeeldingen, beelden, logo’s en foto’s) op de Site die de exclusieve eigendom van de Verkoper zijn, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, elke wijziging of elk gebruik van deze merken, afbeeldingen, beelden en logo’s, om welke reden en op welke drager ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor elke verbinding of samenvoeging met een ander merk, symbool, logo en, in het algemeen, elk kenteken om een combilogo te vormen. Hetzelfde geldt voor ieder auteursrecht, ontwerp, model en octrooi dat het eigendom is van de Verkoper.

Terug bovenaan de pagina

15. Klacht - Bemiddeling - Geschillen

15.1. Klacht

Elke klacht moet worden gericht aan de Klantendienst per telefoon op +32 2 431 52 52 (normale belkosten) van maandag tot vrijdag van 9u tot 19u behalve op feestdagen of per e-mail via het contactformulier dat beschikbaar is op de Site.

15.2. Bemiddeling

Indien binnen zestig (60) dagen geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord voor de koper/begunstigde onbevredigend is, kan laatstgenoemde zich kosteloos wenden tot de Bemiddelingsdienst voor consumenten op het volgende URL-adres: http:// www.consumentenombudsdienst.be/nl

De Koper/Begunstigde kan ook gebruikmaken van het online platform voor geschillenbeslechting op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL om zijn geschil op te lossen.

15.3 Geschillen

In het geval van een geschil tussen de Verkoper en de Koper/Begunstigde dat niet minnelijk kan worden geregeld, dient de eerste Partij die naar de rechtbank wenst te gaan de andere Partij formeel op de hoogte te brengen met vermelding van de grieven.

Elk contract is onderworpen aan het Belgisch recht, zelfs indien het wordt gesloten met Kopers of Begunstigden die in een ander land gedomicilieerd zijn of die het contract buiten het grondgebied van België hebben gesloten.

Terug bovenaan de pagina