Algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke informatie

1. Inleiding

1.1. Definities

Verkoper: duidt VIVABOX aan, handelsnaam van de vennootschap Vivaboxes International SA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 479.341.138, met hoofdkantoor te Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Brussel en die als doel heeft Cadeau-Boxen te verhandelen.

Koper: duidt de medecontractant aan die een Cadeau-Box heeft besteld of gekocht. De Koper kan al dan niet de Begunstigde van de Cadeau-Box zijn, afhankelijk van het feit of hij de Cadeau-Box voor zichzelf gebruikt of aan een derde schenkt.

Activiteit:

duidt een activiteit à la carte aan, gekozen op de Website en opgestuurd in de vorm van een ongedateerde Cadeaubon, zonder nominale waarde en niet nominatief en met een beschrijving van de gekozen activiteit. De Activiteit kan ook “Vrijetijdsbesteding à la Carte” worden genoemd.

Tegoed: krediet uitgegeven door de Verkoper op de klantaccount van de Koper of de Begunstigde bij een verzoek tot omruilen of verlenging ingediend volgens de voorwaarden van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. Dit krediet kan worden gebruikt tijdens een bepaalde periode, vermeld op de klantaccount van de Koper of de Begunstigde, op de website www.vivabox.be voor de aankoop van Producten, met uitzondering van de Producten die uitsluitend in fysieke vorm worden verkocht.

Begunstigde: duidt de bezitter van de Cadeau-Box aan, met toestemming van de Koper.

Cadeaubon: duidt de cadeaubon in de Producten aan die wordt overhandigd door de Begunstigde aan de Handelspartner, ter betaling van de Service gekozen uit de gids of het boekje met activiteiten of op de Website of die het mogelijk maakt om de Service eenvoudigweg te betalen door het nummer van de cadeaubon door te geven. De Cadeaubon kan ook de vorm aannemen van een elektronische bon.

Cadeau-Box of Product: duidt het concept van Cadeau-Boxen ontwikkeld door VIVABOX aan. Dit bevat twee elementen:

 • een Cadeaubon met een geïllustreerde gids of boekje met activiteiten, waarin een niet-limitatieve lijst met beschrijvingen van de Services aangeboden door de Handelspartners staat
 • Een accessoire cadeau (bijv.: cosmetisch product, fles wijn, abonnement …)

Uiterste Gebruiksdatum: Datum op de Cadeaubon die de Koper aangeeft tot welke datum hij gebruik kan maken van een Service/kan omruilen onder de voorwaarden vermeld in artikel 7.

Handelspartner(s): duidt de Natuurlijke persoon of de Rechtspersoon aan die één of meerdere Services in een Cadeau-Box levert.

Partij(en): duidt gezamenlijk of afzonderlijk enerzijds de Koper en/of de Begunstigde en anderzijds de Verkoper aan.

Service: duidt de service aan die wordt geleverd tegen de Cadeaubon door de Handelspartner ten gunste van de Begunstigde.

Website: duidt de website van VIVABOX aan: www.vivabox.be

Vivacard: koopbon voor een vast bedrag, geleverd in de gedematerialiseerde vorm van een code of in de gematerialiseerde vorm van een kaart, die het mogelijk maakt om één of meerdere VIVABOX Producten te kopen op de Website binnen de beperking van een bepaald bedrag en voor een vastgestelde geldigheidsduur. De Vivacards kunnen noch worden omgeruild noch worden verlengd.

1.2. Doel van het contract

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV”) hebben tot doel om de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen waaronder de Verkoper de Producten presenteert en verkoopt aan de Kopers.

Bijgevolg impliceert iedere bestelling van de Koper zijn acceptatie zonder voorbehoud van en zijn volledige instemming met de onderhavige AV die prevaleren boven ieder ander document, behoudens bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de Verkoper.

De Koper erkent voorafgaand aan zijn bestelling kennis te hebben genomen van de AV.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden treden in werking vanaf 06 november 2017. Zij annuleren en vervangen iedere voorgaande versie.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onderhavige AV op ieder moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren. In geval van wijziging van de AV zijn de AV van toepassing degene die van kracht waren op de datum van bestelling.

De nietigheid van een clausule uit de onderhavige AV leidt niet tot de nietigheid van de AV.

Het tijdelijk of permanent niet toepassen van één of meerdere clausules uit de AV door de Verkoper kan niet gelden als het afstand doen door hem van de andere clausules uit de AV die van kracht blijven.

Foto’s op de Website hebben geen enkele contractuele waarde

2. Bestellingsprocedure en modaliteiten

De Koper kan bestellen via internet op de website www.vivabox.be, of per telefoon op + 32 (0) 2 431 52 52.

2.1. Op de Website: www.vivabox.be

Bestellingen op de Website zijn onderworpen aan het strikt in acht nemen van de hieronder beschreven procedure. Dit krijgt on-line vorm door een opeenvolging van verschillende schermen waar de verschillende fases staan aangegeven die de Koper moet volgen om zijn bestelling bij de Verkoper te bevestigen.

2.1.1. Keuze van het product

Om een bestelling te plaatsen op de Website moet de Koper een product kiezen door over de Website te navigeren. Als deze keuze is gemaakt klikt hij op de knop “Kopen”.

2.1.2. Verificatie van de winkelmand

Vervolgens moet hij de inhoud van zijn winkelmand verifiëren (of eventueel doorgaan met de selectie als hij nog Producten wil toevoegen) en een keuze maken, indien mogelijk, uit een Product in fysieke vorm of een Product in gedematerialiseerde vorm.

Hij kan ook “Cadeau-opties” toevoegen aan de winkelmand, waaronder bijvoorbeeld een “cadeaubericht” of een cadeauverpakking.

Hij kan ook een promotiecode invoeren als die er is.

Als de winkelmand eenmaal vol is en overeenstemt met wat hij wil, kiest hij een leveringsmethode, voegt het e-mail adres toe waarop hij de bevestiging van de bestelling wil ontvangen en klikt op de knop “Naar betaling”.

2.1.3. Identificatie

Als de Koper al een account heeft moet hij zich daarna identificeren om zijn bestelling af te ronden.

Hij kan zich identificeren om toegang tot zijn persoonlijke account te verkrijgen door zijn e-mail adres en zijn wachtwoord in te vullen in de benodigde velden en te klikken op de knop “Identificatie”.

Als hij geen account heeft wordt deze identificatiestap overgeslagen en gaat hij direct naar de volgende stap “Contactgegevens en betaling”

2.1.4. Contactgegevens en betaling

De Koper verifieert/completeert (en vult aan of corrigeert indien nodig) het factuuradres en het leveringsadres van het Product/de Producten.

Vervolgens kiest hij zijn betaalmiddel(len).

Om zijn bestelling te bevestigen en over te gaan tot de betaling moet hij het vakje “Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en accepteer deze uitdrukkelijk” aankruisen en daarna op de knop “Mijn bestelling Bevestigen & Betalen” klikken.

Voor on-line betalingen wordt de Koper doorgestuurd naar een beveiligde betaalpagina en ontvangt hij een e-mail ter bevestiging van de bestelling wanneer de betaling is uitgevoerd. Na de betaling wordt de bestelling definitief en wordt het contract beschouwd als afgesloten.

Voor betalingen per bankoverschrijving ontvangt de Koper een bevestiging van de bestelling per e-mail zodra hij op de knop “Mijn Bestelling Bevestigen & Betalen” klikt, maar de bestelling wordt pas definitief en het contract wordt pas beschouwd als afgesloten na ontvangst van de volledige betaling, waarbij als reden voor de overschrijving wordt vermeld: de naam en voornaam van de Koper en het nummer van zijn bestelling. De contractuele informatie wordt opnieuw vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

2.1.5 Aanmaken van account

Als de Koper nog geen account had, heeft hij nu de mogelijkheid om die aan te maken door de verplichte velden in te vullen.

Als hij geen account wil aanmaken worden zijn contactgegevens toch bewaard, zoals voor iedere Koper en met hetzelfde doeleinde, en kunnen worden teruggevonden wanneer hij zich opnieuw aansluit op de Website voor een bestelling.

2.2. Per telefoon

De Producten kunnen per telefoon worden besteld op +32 (0) 2 431 52 52 (nummer zonder toeslag) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.

De contractuele informatie wordt bevestigd per e-mail.

De Verkoper houdt zich in iedere geval het recht voor om een bestelling te weigeren om gegronde redenen en, meer in het bijzonder, in geval van verdenking van fraude of als de hoeveelheid bestelde producten ongewoon groot is voor niet professionele Kopers.

2.3. Fraudebestrijding

In het kader van haar beleid voor fraudebestrijding en van de regelmatige controles die worden uitgevoerd op dit gebied behoudt de Verkoper zich het recht voor om, na een bestelling geplaatst op de Website, de Koper te vragen om een bewijsstuk dat het mogelijk maakt om zijn bestelling te valideren.

In dat geval ontvangt de Koper voor 12u een e-mail met de informatie dat zijn bestelling wordt geverifieerd en wordt hem vervolgens gevraagd om de bewijsstukken te verstrekken die nodig zijn voor de bevestiging van zijn bestelling.

Het uitblijven van antwoord van de Koper op een dergelijke aanvraag, binnen een termijn van 2 dagen na de aanvraag door de Verkoper, leidt automatisch tot annulering van de betreffende bestelling, en dit zonder mogelijkheid van verhaal achteraf.

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op ieder moment te wijzigen, waarbij hij echter de Koper garandeert dat de geldende prijs op de dag van bestelling wordt toegepast.

In overeenstemming met de geldende regelgeving is de verkoop van cadeaubonnen niet onderworpen aan BTW in de betrekkingen met de consumenten.

Bijgevolg mogen de documenten die eventueel zouden worden uitgegeven ter attentie van de consument, bij de afgifte van de Producten, geen gefactureerde BTW bevatten.

Daarentegen kunnen de “Cadeau-opties” die worden aangeboden tijdens de fase van verificatie van de winkelmand, eventueel onderworpen zijn aan BTW, tegen het tarief van het betreffende product.

De in artikel 5.3 vastgelegde leveringskosten van het Product zijn niet inbegrepen in de prijs, behalve in geval van een uitdrukkelijke overeenstemming tussen de Partijen. Deze kosten maken deel uit van een aanvullende factuur en worden getoond of op de bestelbon, in geval van aankoop per telefoon, of op de uiteindelijke bevestiging van de bestelling, in geval van aankoop van het Product op de Website.

De portokosten zijn onderworpen aan BTW tegen het normale tarief.

4. Betalingsvoorwaarden en -wijze

De betaling van de aankopen wordt uitgevoerd volgens de volgende modaliteiten, uiteengezet op de Website:

 • of per creditcard (Bankkaart, Visa kaart, Eurocard/Mastercard, Maestro, Bancontact Mistercash)
  In geval van aankoop van het Product op de Website of per telefoon geeft de Koper of direct in de desbetreffende velden of aan de telefoonconsulent de volgende gegevens aan: het nummer van de kaart, de geldigheidsdatum en de verificatiecode op de achterkant van de kaart.
  Het totale bedrag van de bestelling zal worden afgeschreven van de bankkaart op de dag van bestelling. VIVABOX behoudt zich het recht voor om ieder beheer van de bestelling en iedere levering op te schorten in geval van niet betalen of van weigering van goedkeuring van betaling per bankkaart door de officieel erkende en gebruikelijke instellingen op internet.
  De Website is voorzien van een beveiligd on-line betaalsysteem van Ingenico ePayments dat de Koper in staat stelt om de transmissie van zijn bankgegevens te coderen.
 • of per bankoverschrijving op de volgende rekening:
  Begunstigde: Vivaboxes Belgique
  87 Boulevard Brand Whitlock - 1200 Brussel - België
  IBAN: BE67 0014 1901 2087
  BIC: GEBABEBB
 • of via Vivacard of iedere andere betalingswijze beschikbaar op de Website.

In ieder geval worden de termijnen voor de verzending van de Producten berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

5. Leverantie

5.1.

De Cadeau-Boxen worden in beperkte hoeveelheid uitgegeven vanwege de beperkte ontvangstcapaciteit van de Handelspartners en de in tijd beperkte geldigheidsduur van de Producten.

Het aanbod van de Producten is geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van de Uiterste Gebruiksdata van de Producten.

Indien een besteld Product niet beschikbaar is wordt de Koper hier zo snel mogelijk over geïnformeerd en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

Hij beschikt dan over de volgende keuzes:

 • of vragen om terugbetaling van de betaalde prijs, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de Koper VIVABOX heeft geïnformeerd over zijn weigering om de bestelling aan te houden,
 • of verzoeken om het Product om te ruilen voor een Product met gelijkwaardige eigenschappen en prijs. Er zal een nieuwe bestelling worden opgemaakt voor het nieuwe Product zodra de Koper zijn keuze heeft bevestigd. Deze bestelling zal zo snel mogelijk worden behandeld, daar de betaling al is bevestigd

Indien het omruilen niet mogelijk is zal VIVABOX de betaalde bedragen terugbetalen. Het niet beschikbaar zijn van het Product kan de aansprakelijkheid van VIVABOX niet instellen, noch recht geven op enige schadevergoeding ten gunste van de Koper

5.2.

De fysieke Producten van VIVABOX zullen worden afgeleverd op het postadres dat is aangegeven bij het registreren van de bestelling.

De aansprakelijkheid van VIVABOX kan dus in geen geval worden ingesteld, uit welke hoofde dan ook, wanneer de vertraging te wijten is aan de Koper, dat wil zeggen of in geval van afwezigheid van de geadresseerde bij de levering van het Product of in geval van een fout bij het invoeren van het adres door de Koper bij het bestellen.

VIVABOX verplicht zich evenwel, in geval van een duidelijke vertraging, om al het nodige uit te voeren om tekortkomingen van de transportdienst/verzending van een e-mail die haar kan worden toegerekend te controleren en op te lossen.

5.3.

De levering van de Cadeau-Boxen wordt uitgevoerd door Bpost.

De details en kosten van leveringen zijn beschikbaar op het volgende adres: Leveringsvoorwaarden
In geval van een vertraagde levering kan de aansprakelijkheid van VIVABOX niet worden ingesteld als deze vertraging te wijten is aan een geval van overmacht of aan de derde die belast is met het transport, met name de dienstverlener van verzending.

De Koper kan er ook voor kiezen om zijn Cadeau-Box geleverd te krijgen in elektronische versie.

5.4.

De Producten in elektronische versie zullen worden verstuurd naar het adres dat is aangegeven tijdens de bestellingsprocedure; het is aan de Koper om deze te printen.

De aansprakelijkheid van VIVABOX kan dus in geen geval worden ingesteld, uit welke hoofde dan ook, wanneer de vertraging te wijten is aan de Koper, dat wil zeggen in geval van een fout bij het invoeren van het adres door de Koper bij het bestellen.

6. Recht op herroeping

In geval van verkoop op afstand beschikt de Koper over een termijn voor herroeping van 14 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de Cadeau-Box(en) door de Koper, of bij gebrek door de Begunstigde, zonder hier redenen voor op te hoeven geven, noch boetes voor te hoeven betalen, met uitzondering van de leverings- en retourkosten die voor rekening van de Koper blijven.

Alleen herroepingen die gepaard gaan met het formulier voor herroepingen, beschikbaar op de Website, worden behandeld door VIVABOX en kunnen aanleiding geven tot terugbetaling.

Print het formulier voor herroepingen

Alleen complete fysieke Cadeau-Boxen die zijn teruggestuurd binnen de gestelde termijn en die in perfecte staat zijn, met inbegrip van de verpakking (De Cadeaubon en het accessoire cadeau moeten absoluut onbeschadigd worden teruggestuurd in de betreffende Cadeau-Box) worden terugbetaald.

De Cadeau-Boxen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: VIVABOX, Klantendienst, Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Brussel.

Iedere retour die is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van het onderhavige artikel geeft aanleiding tot terugbetaling, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de Cadeau-Box.

De Koper of de Begunstigde is vrij om gebruik te maken van zijn Cadeau-Box voor het einde van de termijn voor herroeping. Hij geeft dan al aan dat hij ermee akkoord gaat om gebruik te maken van de Service voor het einde van de termijn voor herroeping. Voor zover nodig, de beslissing van de Begunstigde om gebruik te maken van de Service staat gelijk met het stilzwijgend maar onbetwistbaar afstand doen van een aanspraak op het recht van herroeping.

Het onderhavige artikel is niet van toepassing op professionele Kopers.

7. Omruiling en Verlenging

7.1. Omruilingsvoorwaarden


De Koper of Begunstigde beschikt, uitgezonderd in het geval van een tekort aan voorraad, over de mogelijkheid om zijn Product om te ruilen of de geldigheidsduur ervan te verlengen en dat op elk moment binnen de geldigheidsperiode van het Product volgens volgende vastgelegde voorwaarden. De verlenging gebeurt via de omruiling voor een geschenkdoos in elektronische versie met een Geldigheidsduur van twaalf (12) maanden tellend vanaf de aankoopdatum van het nieuwe Product. De omruiling is enkel mogelijk van een Geschenkdoos die voorgaand niet werd gebruikt. In geen geval is een terugbetaling mogelijk.

In elk geval beschikt de Koper of Begunstigde bij de aanvraag van de omruiling van zijn Product over de mogelijkheid een nieuw VIVABOX Product te bekomen van dezelfde of van een mindere waarde als het Product dat hij wenst om te ruilen, beperkt tot de Producten beschikbaar in een elektronische versie. Hij beschikt eveneens over de mogelijkheid een Product van hogere waarde te bekomen mits de betaling van het verschil tussen de waarde van het omgeruilde Product en het nieuw aangevraagde Product.

De geschenkdozen Wijnen en Bieren en de geschenkdozen Parfum kunnen niet worden omgeruild of worden verlengd.

De omruilingsvoorwaarden variëren volgens de uiterste Geldigheidsdatum vermeld op de Geschenkbon of het Persoonlijke account van de Begunstigde:


Geldigheidsdatum vanaf 31 maart 2017

 • De Koper of Begunstigde beschikt over de mogelijkheid zijn Product gratis en onbeperkt om te ruilen op voorwaarde dat hij de omruiling aanvraagt voor de uiterste Geldigheidsdatum vermeld op zijn Geschenkbon of Persoonlijke account (ook wanneer de geschenkdoos al dan niet eerder werd omgeruild) en volgens de procedure omschreven in artikel 7.2.
 • Opgelet: na de uiterste Geldigheidsdatum van het Product vermeld op de Geschenkbon of het Persoonlijke account van de Begunstigde, is een omruiling niet meer mogelijk.

 • Geldigheidsdatum van voor 31 maart 2019

 • De Koper of Begunstigde beschikt over de mogelijkheid zijn Product op elk moment binnen de geldigheidsperiode van het Product of in de maand daaropvolgend om te ruilen. Per Product wordt enkel een eenmalige omruiling of verlenging aanvaard.
 • In het geval dat de omruiling wordt aangevraagd voor of op de uiterste Geldigheidsdatum zelf, worden geen administratiekosten aangerekend.
 • In het geval dat de omruiling wordt aangevraagd in de maand volgend op de uiterste Geldigheidsdatum, worden administratiekosten van twintig (20) euro inclusief btw aangerekend.
 • Vanaf één maand na de uiterste Geldigheidsdatum is een omruiling niet meer mogelijk.
 • Enkel Producten niet resulterend uit een voorgaande omruiling/verlenging kunnen worden omgeruild.
 • 7.2.Omruilingsprocedure


  De Koper of Begunstigde moet, indien deze stap nog niet werd uitgevoerd, een Persoonlijk account aanmaken op onze Website en zich vervolgens aanmelden om de volgende stappen te volgen.

  Binnen de rubriek gewijd aan omruilingen, dient hij het nummer van zijn Geschenkbon in te geven en te klikken op “Mijn geschenkbon omruilen”. Binnen het kader van een omruiling van een fysieke Geschenkdoos dient de Koper of Begunstigde, om zijn omruilingsproces af te ronden, de omruilingsbon te printen en samen met de Geschenkbon via post te verzenden naar VIVABOX (liefst via aangetekende brief) op volgend adres: VIVABOX- Klantendienst omruiling/verlenging – Brand Whitlocklaan 87 – 1200 Brussel.

  Als datum van de omruilingsaanvraag wordt de datum van de verzending genomen, met de stempel van bpost als bewijs.

  Als aan de omruilingsvoorwaarden werd voldaan en als de bovenstaande omruilingsprocedure werd gerespecteerd, ontvangt de Koper of Begunstigde een brief die hem informeert over de aanmaak van een Tegoed overeenstemmend met de waarde van het(de) omgeruilde Product(en). Het Tegoed is enkel te gebruiken op onze Website www.vivabox.be gedurende een periode van zes (6) maanden na de toekenning voor elke bestelling van een nieuw Product in de vorm van een elektronisch ticket.

  Indien er aan het account van de Koper of Begunstigde binnen dezelfde periode van zes maanden meerdere Tegoeden worden toegekend, worden de Tegoeden opeenvolgend geregistreerd. De verschillende tegoeden worden samengevoegd tot één uniek Tegoed. Daarentegen behoudt elk Tegoed zijn eigen geldigheidsduur tellend vanaf de toekenningsdatum.

  Het Tegoed is mogelijk te gebruiken in één enkele keer wanneer de prijs van het Product hoger is dan de waarde van het Tegoed. Het Tegoed is mogelijk te gebruiken over meerdere keren binnen de geldigheidsperiode van 6 maanden wanneer de prijs van het Product lager is dan de waarde van het Tegoed. In het laatste geval blijft de overige waarde van het Tegoed automatisch geregistreerd op het account van de Koper of Begunstigde. Een Tegoed is niet cumuleerbaar met een kortings- of promotiecode. De bestelling dient plaats te vinden volgens de voorwaarden vermeld in artikel 2.

  Binnen het kader van een omruiling is het bestelde Product een Product in elektronische versie met een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden tellend vanaf de aankoopdatum.

  8. Gebruiksvoorwaarden en Aansprakelijkheden

  8.1. Gebruiksvoorwaarden van standaard VIVABOX Cadeau-Boxen (buiten boxen met dranken, parfums en abonnementen) en Aansprakelijkheden

  8.1.1

  De Cadeaubon is geldig voor één enkele activiteit, of in het boekje met activiteiten van het betreffende Product, of op de Website www.vivabox.be, uit de nieuwe aanbiedingen verbonden aan het geselecteerde Product.

  De Cadeaubon is geldig tot de Uiterste Gebruiksdatum vermeldt op de achterkant. Na deze datum is omruilen/verlengen mogelijk onder de voorwaarden bepaald in artikel 7.2.

  8.1.2

  De Handelspartner kan aan de Begunstigde vragen om hem de Cadeaubon op te sturen teneinde de reservering te bevestigen. Het wordt sterk aanbevolen om het gedeelte van de cadeaubon met de gedetailleerde gegevens van de Begunstigde op te sturen naar de dienstverlener met bewijs van ontvangst. De Begunstigde moet het gedeelte van de Cadeaubon met het unieke nummer van de cadeaubon, de Uiterste Gebruiksdatum en de benaming van de box bewaren. Noch VIVABOX noch de Handelspartner kan verantwoordelijk worden gesteld voor het verliezen van de Cadeaubon.

  8.1.3

  Gezien de lange geldigheidsduur van de VIVABOX Producten kan de inhoud van de Services of de lijst met Handelspartners veranderen na uitgifte van de gids met activiteiten, zonder dat de aansprakelijkheid van VIVABOX kan worden aangevoerd.

  Op dezelfde manier kan de klassering van de vestigingen van de Handelspartner veranderen tijdens de geldigheidsduur van de Producten.

  Het is dus aan de Begunstigde om bij de reservering van een Service de precieze inhoud van de aangeboden Service te verifiëren alsook de lijst met de verschillende Handelspartners. Gezien de actieve rol van de Begunstigde, zowel voor wat betreft de selectie van de Handelspartner uit de Gids als voor de keuze van de gewenste datum, en de onafhankelijkheid tussen VIVABOX en de Handelspartners, kan VIVABOX niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een Service op de gekozen datum en dit met inbegrip van onbeschikbaarheid vanwege een technisch probleem. Het wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk te reserveren om over ruime keuze van data te beschikken.

  8.1.4

  Zodra de reservering is uitgevoerd met behulp van de Cadeaubon verplicht de Koper zich ertoe om deze in acht te nemen. Geen enkele annulering of uitstel van de reservering wordt geaccepteerd zonder directe toestemming van de Handelspartner. Er moet direct contact met deze laatste worden opgenomen.

  8.1.5

  De verplaatsing tot de plaats van afspraak bij de geselecteerde Handelspartner maken geen deel uit van de Services, noch het internet-abonnement in geval van on-line Services.

  8.1.6

  In geval van niet gebruiken, verlies of vernietiging van de Cadeaubon kan de Begunstigde geen aanspraak maken op terugbetaling. VIVABOX behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan klachten van een Koper en/of Begunstigde die zijn Cadeau-Box buiten het klassieke distributienetwerk van de VIVABOX Producten om zou hebben gekocht en met name direct van een particulier. Het wordt de Kopers/Begunstigden aanbevolen om een bewijs van hun aankoop te bewaren en de geldigheid en de status van hun Product rechtstreeks op de VIVABOX website te verifiëren.

  Alle Services zijn afhankelijk van de door de Handelspartners aangegeven beschikbaarheid.

  8.1.7

  De Koper of de Begunstigde kan de Verkoper niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen of fouten van de Handelspartner.

  De Verkoper stelt zich garant voor de juiste uitvoer van de Cadeaubon. Zijn aansprakelijkheid blijft echter beperkt en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de Cadeaubon.

  VIVABOX wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot schade, ongeacht de aard hiervan, behalve indien deze schade het gevolg is van een ernstige of opzettelijke fout van VIVABOX.

  Deze laatste wijst iedere aansprakelijkheid af die de Koper of de Begunstigde zou kunnen aanvoeren ten aanzien van de Handelspartner, uit hoofde van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk wetboek.

  9. Beperkingen

  9.1. Beperkingen

  Sommige activiteiten zijn slechts toegankelijk onder bepaalde voorwaarden van gezondheid, leeftijd, gewicht of bekwaamheid. Deze voorwaarden worden voor iedere activiteit aangegeven op de Website www.vivabox.be alsook in het boekje bij ieder Product.

  De Begunstigde verplicht zich om deze beperkingen aandachtig te lezen.

  De Handelspartners behouden zich het recht voor om de aangevraagde Service te weigeren als de Begunstigde van de Cadeaubon niet voldoet aan de vereiste voorwaarden.

  Sommige activiteiten zijn slechts toegankelijk onder bepaalde voorwaarden (lichamelijk, meteorologisch, technisch of anders). Deze voorwaarden worden voor iedere activiteit aangegeven in het boekje of op de Website. De Handelspartners behouden zich het recht voor om de aangevraagde Service te weigeren of om de reservering te verschuiven als niet wordt voldaan aan de vereiste voorwaarden.

  Vanwege de aard van sommige activiteiten kunnen sommige Dienstverleners de Begunstigde vragen om,een vrijstelling van verantwoordelijkheid te tekenen of om een cheque als borg af te geven.

  In al deze gevallen kan VIVABOX niet verplicht worden om de Koper/Begunstigde schadeloos te stellen.

  9.2. Uitsluitingen van garanties

  De verplaatsing tot de plaats van afspraak bij de geselecteerde Handelspartner maken geen deel uit van de Services.

  De Begunstigde van de Cadeaubon moet zich rechtstreeks tot de Handelspartner richten voor iedere aanvullende Service die niet is inbegrepen in het aanbod, volgens de contractuele voorwaarden van de Handelspartner.

  De aansprakelijkheid van VIVABOX kan niet worden ingesteld in geval van verlies, diefstal, of retour van de Cadeaubon na de levering van het product of in geval van onvermogen om bepaalde activiteiten te beoefenen, toe te rekenen aan de Koper en/of de Begunstigde.

  10. Risico-overdracht

  De risico-overdracht in geval van verlies of beschadiging van de Cadeau-Box treedt in werking op de dag van levering van het Product.

  11. Non-conformiteit

  11.1. Non-conformiteit van het Fysieke Product

  11.1.1. Het uiten van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in geval van zichtbare gebreken aan de Cadeau-Box binnen 72 uur na de levering

  Het wordt aanbevolen dat de persoon die het pakket in ontvangst neemt bij de levering een zorgvuldige controle uitvoert en eventueel voorbehoud aangeeft op de transportbon in geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging van het pakket.

  Ongeacht of het voorbehoud is aangegeven op de transportbon of niet moet de persoon die het pakket in ontvangst neemt zijn voorbehoud verplicht aangeven en motiveren aan de transporteur per aangetekende brief, binnen 72 werkuren te rekenen vanaf de ontvangst van het betwiste pakket. Zonder voorbehoud wordt het product geacht in goede staat te zijn geleverd en kan later niet het onderwerp vormen van een klacht uit hoofde van zichtbare gebreken.

  11.1.2. Het uiten van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in geval van een foute levering of non-conformiteit van de Cadeau-Box binnen 48 uur na de levering

  De Koper of de Begunstigde moet iedere klacht in verband met een foute levering en/of non-conformiteit van de Producten voor wat betreft de aard of de kwaliteit, ten opzichte van de indicaties op de bestelbon, uiten aan de vennootschap VIVABOX, op de dag van levering zelf of uiterlijk twee werkdagen na de levering. Iedere klacht die wordt geuit na deze termijn zal worden verworpen zonder mogelijkheid tot verhaal. Het uiten van deze klacht aan VIVABOX kan worden gedaan per telefoon op +32 (0) 2 431 52 52 (nummer zonder toeslag) van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 19u of per e-mail via het contactformulier.

  Iedere klacht die niet is uitgevoerd volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijn kan niet worden behandeld en ontslaat VIVABOX van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper.

  De Partijen komen overeen dat de garantie van de Verkoper strikt beperkt is tot vervanging of terugbetaling van goederen die worden erkend als defect door de Verkoper, rekening houdende met het gebruik dat ervan is gemaakt, en dit naar vrije keuze van deze laatste.

  In ieder geval kan de Verkoper niet worden verplicht om de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor enige schade, ongeacht welke, voortvloeiende uit vervangingen of terugbetalingen van Producten die hebben plaatsgevonden.

  11.1.3. Het uiten van klachten bij gebrek aan levering van de Cadeau-Box binnen 72 uur na de levering.

  Bij gebrek aan levering op de geplande datum (zie de Leveringsvoorwaarden), worden alleen klachten die worden geuit binnen een termijn van 72 uur behandeld.

  11.1.4. Handhaving van de wettelijke garanties.

  VIVABOX blijft in ieder geval verplicht tot de wettelijke garantie in geval van non-conformiteit of verborgen gebreken aan het verkochte Product.

  11.2. Non-conformiteit van het Product in elektronische versie

  Na ontvangst van het Product in elektronische versie per e-mail, wordt het de Koper aanbevolen om de aard van de elektronische bon te verifiëren en eventueel voorbehoud te uiten in geval van een fout. Het voorbehoud moet zo snel mogelijk worden ingediend per e-mail via het contactformulier of per telefoon op +32 (0) 2 431 52 52 (nummer zonder toeslag) van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. buiten feestdagen.

  Ieder voorbehoud dat niet is uitgevoerd volgens de hierboven bepaalde regels kan niet worden behandeld en ontslaat VIVABOX van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper. De Partijen komen overeen dat de garantie van de Verkoper strikt beperkt is tot vervanging of tot terugbetaling van de aankoopprijs van het Product dat is erkend als non-conform door de Verkoper. In ieder geval kan de Verkoper niet worden verplicht om de Koper schadeloos te stellen voor enige schade, ongeacht welke, voortvloeiende uit vervangingen of terugbetalingen die hebben plaatsgevonden.

  12. Overmacht

  De verplichtingen uit het onderhavige zijn niet van toepassing of van rechtswege en zonder schadeloosstelling worden opgeschort indien de uitvoering ervan onmogelijk is geworden vanwege een geval van overmacht of toeval zoals bepaald door jurisprudentie of vanwege iedere reden die is toe te rekenen aan de Koper, de Begunstigde of de Handelspartner.

  Iedere Partij moet zijn medecontractant informeren, via ieder middel en zo snel mogelijk, in geval er een evenement van overmacht optreedt dat hem verhinderd om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

  De Partijen moeten alles in het werk stellen om de gevolgen van het niet uitvoeren van het contract veroorzaakt door een evenement van overmacht te voorkomen of te verminderen; de Partij die een evenement van overmacht wil aanvoeren moet andere Partij onverwijld verwittigen van het begin en, in voorkomend geval, het eindigen van dit evenement, zonder dat hij kan worden vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid.

  13. Bescherming persoonsgegevens

  Het registreren van persoonsgegevens, het gebruik hiervan voor de afhandeling van bestellingen en het opzetten van een klantenbestand is onderworpen aan de toestemming van de betrokken persoon.

  In overeenstemming met de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de behandeling van gegevens van persoonlijke aard van 8 december 1992, heeft de Koper/Begunstigde individueel recht op kennisneming, opvraging, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Koper/Begunstigde kan dit recht uitoefenen door te schrijven aan VIVABOX, Boulevard Brand Whitlock 87 – 1200 Brussel, met vermelding van zijn naam, voornaam en adres alsook het doel van het verzoek.

  De informatie met betrekking tot het registreren van persoonsgegevens is volledig toegankelijk in het gedeelte “Vertrouwelijkheidsbeleid” (hieronder).

  14. Intellectuele eigendomsrechten

  De elementen die worden gereproduceerd (onder andere de merken en alle illustraties, afbeeldingen en logo’s, foto’s) op de Website, die het exclusieve eigendom van de Verkoper zijn, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Iedere gedeeltelijke of gehele reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen of logo’s, om welke reden of op welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper, is strikt verboden. Hetzelfde geldt voor iedere vereniging of samenvoeging met ieder ander merk, symbool, logo en meer in het algemeen ieder merkteken dat tot doel heeft om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor ieder auteursrecht, ontwerp, model en octrooi dat het eigendom is van de Verkoper.

  15. Klachten - Bemiddeling - Geschil

  Iedere klacht moet worden ingediend bij de Klantendienst per telefoon op +32 (0) 2 431 52 52 (nummer zonder toeslag) van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 19u, buiten feestdagen of per e-mail via het contactformulier dat beschikbaar is op de Website.

  In geval van een verschil tussen VIVABOX en de Koper, stuurt de meest gerede Partij, voorafgaand aan iedere aanhangigmaking bij een rechtsmacht, een brief van ingebrekestelling met de verwijten aan de andere Partij.

  Ieder contract is onderworpen aan de Belgische wet, zelfs als het is afgesloten met Kopers of ten gunste van Begunstigden die in een ander land verblijven of die het contract hebben afgesloten buiten het Belgische grondgebied.

  B. Wettelijke informatie

  1. Vertrouwelijkheidsbeleid

  De vennootschap VIVABOXES INTERNATIONAL SA (Handelsnaam VIVABOX) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die kunnen worden geregistreerd op de website www.vivabox.be. Zij let er op en verplicht zich ertoe dat deze gegevens worden geregistreerd met inachtneming van de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de behandeling van gegevens van persoonlijke aard van 8 december 1992.

  Verantwoordelijke voor de behandeling

  De persoonsgegevens worden geregistreerd door:

  VIVABOXES INTERNATIONAL SA,, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 62.500, ingeschreven onder nummer BE0479.341.138, met hoofdkantoor te Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Brussel.

  Aard van de geregistreerde gegevens

  VIVABOX kan de volgende gegevens registreren:

  • Naam, voornaam
  • Postadres
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • IP adres
  • Gegevens over aansluiting en navigatie
  • Historiek van bestellingen
  • Geraadpleegde producten

  De verplichte of facultatieve aard van de gegevens wordt u gesignaleerd bij de registratie met een asterisk. Sommige gegevens worden automatische geregistreerd door uw handelingen op de website.

  Doel van de geregistreerde gegevens

  VIVABOX registreert uw persoonsgegevens met het volgende doel:

  • Openen van uw klantaccount;
  • Opvolging mogelijk maken in geval van omruilen/verlenging of in geval van een klacht;
  • Uw bestellingen opvolgen;
  • U de newsletters van onze vennootschap, of van de handelspartners, opsturen indien u dit aanvaardt
  • Beheren van omruilen/verlengingen van de VIVABOX Cadeau-Boxen;
  • Personaliseren van de aanbiedingen die u worden gepresenteerd;
  • Uitvoeren van onderzoeken met een statistisch doeleinde;
  • Luisteren naar uw mening als consument;
  • Meten van het publiek, het aantal bezochte pagina’s of het aantal bezoeken aan de website;
  • Fraude bestrijden

  VIVABOX verplicht zich ertoe de inlichtingen niet voor andere doeleinden te gebruiken dan degene die hierboven worden genoemd.

  Geadresseerden van de persoonsgegevens

  De gegevens die worden geregistreerd op de website www.vivabox.be zijn exclusief bestemd voor VIVABOX INTERNATIONAL SA.

  Zij kunnen echter ook, indien u dat aanvaardt, worden doorgegeven aan onze handelspartners die aanbiedingen presenteren die zouden kunnen overeenstemmen met wat u zoekt.

  Wijze van registreren van de persoonsgegevens

  Uw gegevens kunnen worden geregistreerd als:

  • u uw klantaccount aanmaakt “Uw Persoonlijke Ruimte”;
  • u een bestelling plaatst op onze website;
  • u deelneemt aan een spel of een concours;
  • u navigeert op onze website en de Producten raadpleegt;
  • u contact opneemt met onze klantendienst;
  • u een opmerking schrijft.

  Bewaartermijn van de persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden automatische verwijderd:

  • In een termijn van (1) jaar na het laatste contact dat wij met u hebben gehad;
  • Automatisch na twee verzoeken van onze kant die zonder antwoord zijn gebleven.

  Cookies

  BELEID VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

  Bij het raadplegen van onze website www.vivabox.be worden er cookies geplaatst op uw computer, uw smartphone of uw tablet. Onze website is ontworpen om rekening te houden met de behoeftes en verwachtingen van onze klanten. Onder andere daarom gebruiken wij cookies om uzelf bijvoorbeeld te identificeren en toegang te krijgen tot uw account. Deze pagina stelt u in staat om beter te begrijpen hoe de cookies werken en hoe u ze kunt instellen.

  DEFINITIE VAN EEN COOKIE

  Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst bij uw bezoek aan een website of bij het raadplegen van reclame. Het heeft tot doel om informatie te registreren met betrekking tot uw navigatie en om u services aan te bieden die zijn aangepast aan uw terminal (computer, smartphone of tablet). De cookies worden beheerd door uw internet browser.

  DE VERSCHILLENDE VERZENDERS

  De cookies worden door www.vivabox.be op uw terminal geplaatst voor navigatiedoeleinden en om de services op onze website te optimaliseren en te personaliseren.

  Derde cookies: dit betreft cookies die door derde vennootschappen worden geplaatst (bijvoorbeeld de handelspartners) om uw belangencentra te herkennen en eventueel het reclame-aanbod te personaliseren dat u krijgt toegestuurd op onze website en daarbuiten.

  Deze cookies kunnen worden geplaatst als u op onze website navigeert of als u op de reclames op onze website klikt. In het kader van partnerships letten wij erop dat de handelspartners de gewijzigde wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 in acht nemen en zich ertoe verplichten om gepaste maatregelen te nemen voor de beveiliging en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens.

  INSTELLEN VAN UW INTERNET BROWSER

  U kunt op ieder moment besluiten om de cookies te deactiveren. Uw browser kan ook worden ingesteld om de cookies die op uw computer worden geplaatst te signaleren en u te vragen of u dit accepteert of niet.

  VU kunt de cookies geval per geval accepteren of weigeren of ze systematisch weigeren.

  Wij herinneren u eraan dat deze instellingen de voorwaarden van toegang tot onze publicaties en services, die het gebruik van cookies vereisen, kunnen wijzigen. Als u browser is ingesteld om systematisch cookies te weigeren kunt u geen gebruik maken van een deel van onze services. Om de cookies zo goed mogelijk naar uw verwachtingen te beheren nodigen wij u uit om uw browser in te stellen met inachtneming van het doeleinde van de cookies.

  Internet Explorer
  Klik in Internet Explorer op de knop Tools, en daarna op Internet Opties.
  Klik op de tab Algemeen, onder Browsergeschiedenis op Instellingen.
  Klik op de knop Bestanden afbeelden.

  Firefox
  Ga naar de tab Tools van de browser en selecteer het menu Opties
  Kies in het venster dat wordt afgebeeld Privacy en klik op Cookies afbeelden.

  Safari
  Kies in uw browser het menu Bijwerken > Voorkeur.
  Klik op Veiligheid.
  Klik op Cookies afbeelden.

  Google Chrome
  Klik op het pictogram van het menu Tools.
  Selecteer Opties.
  Klik op de tab Geavanceerde opties en ga naar de sectie Vertrouwelijkheid.
  Klik op de knop Cookies afbeelden.

  Hyperlinken

  De website www.vivabox.be kan bepaalde linken naar andere websites bevatten waarvan de inhoud buiten onze controle valt en die niet worden gedekt door het onderhavige vertrouwelijkheidsbeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites die zo worden gepresenteerd, noch voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt op deze websites.

  Beveiliging van de persoonsgegevens

  Wij hebben ons ertoe verplicht om de beveiliging van uw gegevens te verzekeren. Om niet geautoriseerde toegang of verspreiding te voorkomen hebben wij fysieke-, elektronische- en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij on-line registreren te beschermen en te beveiligen.

  Omwille van de vereisten voor de betaling worden de bankgegevens geregistreerd door Ingenico ePayments, onze dienstverlener op het gebied van betalingen, die alleen aansprakelijk is voor de registratie en de bewaring van de gegevens.

  Rechten op uw persoonsgegevens

  In overeenstemming met de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de behandeling van gegevens van persoonlijke aard van 8 december 1992, heeft u recht op kennisneming,rectificatie en weigering van uw persoonsgegevens.

  U kunt dan ook op ieder moment tijdens de navigatie op onze website toegang krijgen tot uw persoonsgegevens via onze klantenruimte, uw gegevens wijzigen als uw situatie is veranderd, weigeren dat wij uw gegevens registreren voor prospectiedoeleinden.

  Daarentegen zijn bepaalde gegevens nodig voor de behandeling van uw bestelling. Als wij deze gegevens niet registreren, kunnen wij geen gevolg geven aan uw bestelling. Tenslotte kunt u ons ook op ieder moment verzoeken om al uw persoonsgegevens te verwijderen.

  Het is voldoende om ons uw verzoek per brief te sturen naar het volgende adres:

  VIVABOX / Klantendienst
  Boulevard Brand Whitlock 87
  1200 Brussel

  met vermelding van uw naam, voornaam, e-mail, adres.
  In overeenstemming met de geldende regelgeving moet uw verzoek zijn ondertekend en worden opgestuurd met een fotokopie van uw identiteitsbewijs met uw handtekening en moet het adres worden vermeld waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd. U krijgt dan antwoord binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van het verzoek.

  Wijziging van ons vertrouwelijkheidsbeleid

  Wij behouden ons het recht voor om ons vertrouwelijkheidsbeleid op ieder moment te wijzigen. Wij zullen deze veranderingen signaleren door de datum in aanhef van ons vertrouwelijkheidsbeleid bij te werken. Wij nodigen u uit om deze pagina regelmatig te bezoeken.

  2. Wettelijke vermeldingen

  De website www.vivabox.be (hierna de “Website”) is een website uitgegeven door de vennootschap VIVABOXES INTERNATIONAL SA, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 62.500, ingeschreven onder nummer BE0479.341.138, met hoofdkantoor te Boulevard Brand Whitlock 87, 1200 Brussel.

  De Website wordt gehost door:
  INTRINSEC
  215, avenue Georges Clémenceau
  92024 NANTERRE - Frankrijk
  De verantwoordelijke uitgever is: Jacques-Christophe Blouzard

  Voor alle op de website gepresenteerde teksten en werken: Copyright VIVABOXES INTERNATIONAL SA - Alle auteursrechten van de werken voorbehouden.

  Behoudens officiële geschreven en voorafgaande toestemming is de reproductie en ieder gebruik van de werken, anders dan voor individuele en persoonlijke raadpleging, verboden.

  Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen op +32 (0) 2 431 52 52 (nummer zonder toeslag).

  De Vivabox-voordelen
  Het dubbele cadeau
  De kwaliteit van de partners
  Gratis omruiling